Algemene voorwaarden

laatste wijziging 20 februari 2022

Artikel 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Fooi: een geldelijke bijdrage waarvoor geen tegenprestatie wordt verwacht.

Gever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een fooi geeft.

Maker: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep die een account heeft aangemaakt op Fooienpod.com met als doel gebruik te maken van de diensten van Fooienpod.com.

Fooienpod.com: online platform van Fooienpod welke de mogelijkheid tot het geven en ontvangen van fooien faciliteert. Fooienpod.com behoort tot de handelsnaam Fooienpod, gevestigd 5141 ED Waalwijk, geregistreerd met KVK nummer 75909758.

Fooienpod: de plaats waar het om draait. De online locatie waar Gever een fooi aanbiedt en Maker geld ontvangt.

Gever Account: een dienst op het online platform Fooienpod.com, waarbij de Gever toegang heeft tot zijn/haar persoonlijke dashboard om maandelijkse betalingen te beheren.

Toegang is afgeschermd door middel van een persoonlijke inlognaam en password.

Maker Account: een dienst op het online platform Fooienpod.com, waarbij de Maker toegang heeft tot zijn/haar persoonlijke dashboard en relevante diensten van Fooienpod.com. Toegang is afgeschermd door middel van een persoonlijke inlognaam en password.

Fooienpod Maker pagina: een internetpagina met een unieke link onder het domein van Fooienpod.com, gekoppeld aan het Account Maker, waarop Gever de mogelijkheid heeft om fooien te geven.

Platform Kosten: De kosten voor aansluiting op en de online diensten van Fooienpod.com en op het betaalplatform van Online Payment Platform.

Transactiekosten: (een betaling) - 0,25 cent per transactie exclusief BTW.

Platform kosten: 7,5% commissie over de fooi, exclusief BTW.

Fooienpod aanschaf: 15,- euro. Dat is inclusief administratie- en onboarding kosten bij de betaalprovider en BTW.

Betaalprovider: Het Nederlandse Online Payment Platform handelt alle geldstromen van het Fooienpod platform via hun derdenrekening. Zij doen een onboarding check zodra een Fooienpod account wordt aangemaakt zodat Gever zekerheid geeft dat Maker een betrouwbare partij is waar hij/zij een fooi aan toevertrouwt.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Fooienpod.com is een online platform waarop fooien gegeven kunnen worden door Gevers (doorgaans podcast luisteraars, maar niet enkel uitgezonderd tot deze groep mensen en/of bedrijven) aan Makers (doorgaans podcast makers, maar niet enkel uitgezonderd tot deze groep mensen en/of bedrijven)

2.2 De Maker kan een Maker Account creëren op Fooienpod.com door middel van de aanschaf van een Fooienpod op het platform Fooienpod.com. De inloggegevens worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
Met het maken van een account op Fooienpod.com wordt direct ook een account aangemaakt bij de Betaalprovider.

2.3 Fooienpod zal een controle uitvoeren of Maker de rechtmatige eigenaar is van de opgegeven podcast. Doel is om fraude te voorkomen.

2.3 De Betaalprovider voert een check uit. Onderdeel van deze check is het verifiëren van de bankgegevens.

2.4 De Gever kan geheel anoniem een eenmalige fooi geven en heeft geen overeenkomst met of verplichting richting de Maker en Fooienpod.com.

2.5 De Gever die kiest voor een maandelijkse fooi, maakt automatisch bij die keuze een Gever Account.

2.5 Maker en Fooienpod.com hebben een overeenkomst, in de vorm van deze algemene voorwaarden, zodra Maker een Maker Account aanmaakt op het platform Fooienpod.com.
De duur van deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd en kan op ieder moment worden stopgezet, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Bij opzegging sluit per direct de mogelijkheid om een Fooi te ontvangen, en zullen overige administratieve verplichtingen wederzijds binnen één maand afgehandeld worden.

2.6 Maker kan meerdere Fooienpodten aan één account koppelen. Iedere afzonderlijke aanvraag voor een extra Fooienpod zal gecontroleerd worden om fraude te voorkomen.

Eén Fooienpod kan niet aan meerdere Maker accounts gekoppeld worden.

2.7 Een account en de daaraan gekoppelde Fooienpod is niet overdraagbaar naar andere natuurlijke personen, rechtspersonen of groepen.

2.8 Maker heeft eigen verantwoording om een sterk wachtwoord te gebruiken en deze veilig te bewaren voor zijn/haar account. Maker informeert Fooienpod.com direct als er vermoeden is dat het account wachtwoord niet meer veilig is. Fooienpod.com zal dan het account blokkeren om onbevoegd gebruik te stoppen. Eventueel opgelopen schade kan nooit verhaald worden op Fooienpod.com.

2.9 Een Fooienpod is altijd online en openbaar toegankelijk. Maker is verantwoordelijk dat alle gegevens eerlijk en accuraat ingevuld zijn.

2.10 Fooienpod.com behoudt zich het recht om per direct een Fooienpod en daaraan gekoppeld Maker Account te sluiten indien enige onrechtmatigheid wordt geconstateerd of er een vermoeden is van enige onrechtmatigheid in welke vorm dan ook. Dit geldt zowel bij aanmelding als ook op een later tijdstip. Als de twijfel gegrond is zal Fooienpod.com er alles aan doen om eventueel aanwezige fooien terug te storten, onder aftrek van kosten, aan de Gever.
Maker kan op zo'n moment geen aanspraak maken op enige kostenvergoeding. Fooienpod.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade en kan hiervoor ook niet aansprakelijk voor worden gehouden.

Artikel 3 - rechten/plichten GEVER

3.1 Een Gever hoeft geen account aanmaken om anoniem een eenmalige Fooi te geven op Fooienpod.com

3.2 Een Gever die maandelijks een Fooi wil geven, maakt hiervoor een eenvoudig account aan zodat deze de betalingen in zijn/haar account kan wijzigen. Gever is hierbij verplicht om zijn/haar inloggegevens op een veilige plaats te bewaren.

3.3 Gevers blijven anoniem voor Makers. Enkel voor eventuele terugbetalingen zijn de gegevens van de Gevers bekend bij de Betaalprovider. De gegevens beperken zich tot bankrekeningnummer en de daaraan gekoppelde naam.

3.3. Gever maakt persoonlijk de beslissing of een Fooi eenmalig of maandelijks is.

Maandelijkse Fooien kunnen op ieder moment worden stopgezet, waarna de eerstvolgende Fooi betaling niet meer zal plaatsvinden. Stopzetten van een maandelijkse Fooi gebeurt via het Gever Account.

3.4 Fooien zijn, na aftrek van de kosten, volledig voor de Maker. Fooien worden overgemaakt naar de derdenrekening van de Betaalprovider. Deze provider handelt al het betalingsverkeer af. Fooienpod.com heeft geen toegang tot de systemen van de betaalprovider en kan dus ook geen invloed hierop uitoefenen.

3.4. Gever is altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de Fooi die hij/zij geeft. Terugstorting van een Fooi is enkel in een zeer uitzonderlijke situatie mogelijk en uitsluitend ter beoordeling door Fooienpod.com.

3.5 Het geven van een Fooi is belastingvrij.

3.6 Gever verlangt geen tegenprestatie in welke vorm dan ook van Maker of Fooienpod.com voor de geven Fooi.

Artikel 4 - rechten/plichten MAKER

4.1 Maker is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens, en is verplicht de rechtmatige eigenaar te zijn van alle opgegeven podcasts.

4.2. Bij de aanschaf van de Fooienpod wordt automatisch een Maker Account aangemaakt op het Fooienpod.com. Hierin is voor Maker altijd een actueel overzicht beschikbaar hoeveel Fooien er in aantal en geld zijn gedaan. Een Fooi wordt in eerste instantie op de derdenrekening van de betaalprovider (de nederlandse stichting, Online Payment Foundation) gestort en wekelijks, onder aftrek van de transactie- en Platform Kosten uitbetaald aan Maker.

4.3 Maandelijks is een financieel overzicht beschikbaar in het Maker Account met alle ontvangen Fooien en kosten, waarop ook de BTW vermeld wordt.

4.4 Maker mag alle ontvangen Fooien, onder aftrek van de Platform Kosten, geheel naar eigen inzicht gebruiken.

4.5 Maker (particulier) is verplicht en zelf verantwoordelijk om de ontvangen Fooien op te geven als Inkomsten uit overig werk bij de opgave Inkomstenbelasting over het jaar waarin de Fooien zijn ontvangen.

4.6 Maker (zakelijk) is verplicht en zelf verantwoordelijk om de ontvangen Fooien als inkomsten op te geven bij de BTW aangifte als ook bij de opgave Inkomstenbelasting. Transactiekosten zijn niet BTW plichtig, de Platform Kosten zijn belast met 21% BTW.

4.7 Maker heeft het recht om op ieder moment te stoppen met de Digitale Fooienpod. Het eventuele nog openstaande bedrag zal, met aftrek van de nog eventuele kosten, overgemaakt worden naar Maker, waarna het betreffende Account bij Fooienpod.com en de Betaalprovider zal worden verwijderd. Na sluiting van het Account stopt iedere verantwoordelijkheid van Fooienpod.com jegens Maker.

Artikel 5 - rechten/plichten FOOIENPOD

5.1 Fooienpod.com is de enige rechtmatige eigenaar van het Online Platform Fooienpod.com en in die hoedanigheid verplicht om het zorg te dragen voor het platform. Fooienpod.com is verplicht zich tot het uiterste in te spannen om het platform online te hebben en te houden. Echter kan Fooienpod.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor het offline zijn van de diensten.

5.2 Fooienpod.com behoudt zich het recht om de dienst uit te breiden, te wijzigen of te stoppen op ieder moment. Tevens is Fooienpod.com gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Fooienpod.com zal Makers op de hoogte brengen van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.

5.3 Fooienpod behoudt zich het recht om op ieder moment het Maker Account te blokkeren en/of sluiten zodra er een vermoeden is of aantoonbaar bewijs dat een Maker onjuiste gegevens heeft opgeven. Alle gemaakte kosten die betrekking hebben op het sluiten van een Maker Account in verband met onrechtmatig handelen worden verhaald op de Maker. Tevens zal alle ontstane schade door het verstrekken van onjuiste informatie verhaalt worden op betrokken Maker.

5.4 Fooienpod.com behoudt zich het recht om op ieder moment een Maker Account te blokkeren en/of te sluiten in geval van faillissement, surseance van betaling.

5.5 Fooienpod.com stelt een platform beschikbaar waar Gever door middel van een Fooi een waardering doet over een podcast van Maker. Fooienpod.com kan en zal geen garantie afgeven dat er Fooien gegeven worden aan Maker. Hier is het aan Maker zelf om voldoende reclame te maken voor zijn/haar eigen Fooienpod.

5.6 Fooienpod.com zal zich altijd maximaal inspannen om de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Mede hierdoor vragen we van Gevers geen gegevens en van Makers zo min mogelijk. Het is betrokkenen altijd toegestaan om zijn/haar gegevens op te vragen bij info@fooienpod.com.

5.7 In geval Maker een consument is heeft Maker het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen zijn/haar Account te sluiten. Uiterlijk binnen 14 dagen na sluiting van Account zullen alle openstaande bedragen, met aftrek van de Kosten, aan Maker worden uitgekeerd. Een Account sluiten is mogelijk na inloggen bij het Maker Account, of door een e-mail te sturen naar info@fooienpod.com

5.8 Zodra door oorzaken buiten de schuld van Fooienpod.com het platform met haar diensten niet beschikbaar is, is er sprake van overmacht. Als deze overmacht langer dan 60 dagen aanhoudt heeft Maker het recht om zijn/haar Account op te heffen en alle nog openstaande vergoedingen, met aftrek van de Kosten, te laten uitkeren, zonder aanspraak te kunnen maken op eventuele overige vergoedingen.

5.9 Fooienpod.com doet er alles aan om het Online Platform veilig te houden en te voorkomen dat derden toegang krijgen tot het Platform. Makers zullen Fooienpod.com altijd vrijwaren van alle aansprakelijkheid mochten derden alsnog toegang tot het Platform krijgen als dit het gevolg is van nalatigheid of door handelen van Maker. Onder andere maar niet uitsluitend door het onzorgvuldig handelen met inloggegevens door Maker.

5.10 Indien vanwege de uitvoering van deze overeenkomst blijkt dat Fooienpod.com een aansprakelijkheid heeft, zal deze nooit verder strekken dan het bedrag dat Maker op het moment van bezwaar tegoed heeft van Fooienpod.com.

5.11 Fooienpod.com is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van de systemen van de Betaalprovider.

Artikel 6 - Toepasselijk recht

6.1 Op alle diensten, regels en voorwaarden van Fooienpod.com zijn de nederlandse wetten en regels van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen Fooienpod.com en Maker zullen, in geval we er onderling niet uitkomen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fooienpod.com gevestigd is.